Zdravé komunity 3A

Národný projekt Zdravé komunity 3A

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia (RCHSV) v Bratislavskom kraji ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. BSK je najrozvinutejší región Slovenska, napriek tomu sa na jeho území  nachádzajú lokality, ktoré svojimi životnými podmienkami a ďalšími indikátormi vykazujú ukazovatele porovnateľné s MRK na východnom Slovensku.

Prioritne sa projektové aktivity budú realizovať v 7 obciach schválených v zámere národného projektu Zdravé komunity 3A a v priľahlých obciach, ktoré spadajú pod viac rozvinutý región a to  podľa potreby určenej na základe situácie v teréne v prvej fáze projektu, aktivity plánujeme rozšíriť  aj do robotníckych ubytovní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Odkaz na stránku RO: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
Odkaz na stránku ESF: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Zoznam cieľových skupín :

  • zamestnanci vykonávajú politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore;
  • marginalizované skupiny, vrátane Rómov

Výsledkom realizácie projektu budú nástroje podpory zdravia pre ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou najmä vnútorných bariér, zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní, zabezpečeniu včasnej identifikácie výskytu infekčných ochorení, zvýšeniu miery informovanosti o zdraví a zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu komunikácie a vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu dôvery k zdravotnému systému, zlepšeniu informácií o voľno predajných liekoch a ich používaní, a pod. ako aj vybudovanie nových ľudských kapacít priamo v lokalitách zapojených do projektu.

Od 1.2.2018  prebieha prvá fáza projektových aktivít.