Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasti Košice a Rimavská Sobota.

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Kontaktná osoba:

Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0948 434 236

e-mail: petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu

 

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je 22.01.2017 (pondelok) do 17:00 hod. Dokumenty zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v týždni 24. – 25.01.2018 (streda – štvrtok).

Predpokladaný nástup je 01.02.2018/dohoda.

 

Názov pozície: Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Kvalifikačné požiadavky: VŠ 1. stupeň, alebo 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami, alebo 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania, jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský/nárečie) – výhoda, pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce – výhoda, počítačové zručnosti – Microsoft Excel – základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom; vodičský preukaz typu B;

 

Národný projekt Zdravé komunity 2A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Hlavným cieľom projektu je zepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 2A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu