Pracovné ponuky

Najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom činnosti organizácie sú asistenti osvety zdravia a ich koordinátori ktorí pôsobia v teréne. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj sú jedným zo špecifických cieľov organizácie.

Vytváranie a skvalitňovanie sociálneho kapitálu z najchudobnejších regiónov, ich odborné vedenie k sieťovaniu a prehlbovaniu synergického efektu činností spolu s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami sú predpoklady pre znásobenie pozitívneho dopadu činností organizácie a plnenia jej cieľov.

Motivovanie zamestnancov pre pokračovanie vo zvyšovaní si kvalifikácie a aktívna podpora zamestnávateľa pre zamestnancov (snaha vychádzať v ústrety zamestnancom pri externom štúdiu) sú aktívnou súčasťou personálnej politiky organizácie.

Na výber nových zamestnancov sa kladie veľký dôraz. Každý uchádzač o zamestnanie musí absolvovať vstupný pohovor a zároveň predložiť požadované doklady (životopis, doklad o vzdelaní, ). Hlavným kritériom pre prácu asistenta osvety zdravia je, aby dlhodobo žil v lokalite, kde chce pôsobiť a ovládal jazyk komunity (slovenčina, rómčina alebo maďarský jazyk).

Zamestnanec na pozícií AOZ následne absolvuje vstupné školenie, ktoré je zamerané na  nadobudnutie základných komunikačných zručností, teoretických a praktických vedomostí  a zručností potrebných pre prípravu a realizáciu zdravotnej mediácie  na komunitnej úrovni. Vzdelávanie je zamerané aj na  to, aby teoreticky a prakticky pripravilo zamestnancov na spoluprácu s lekárom a inými zdravotníckymi a pomáhajúcimi profesiami v sociálnych službách a vo výchove. Zamestnanci získajú základné informácie o štruktúre zdravotného systému v SR, o základnej zdravotníckej legislatíve, rozdelení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ich náplň a kompetencie ako aj ďalšie informácie.