Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný asistent – vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 2. Motivačný list (max. 1 strana)
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 6.12.2019 do 17:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor. Vzhľadom na možný vyšší počet záujemcov, vyhradzujeme si právo pozvať tých, čo najlepšie vyhovujú profilu našej organizácie a náplne práce danej ponuky (do 10 osôb).

Osobné pohovory budú prebiehať v týždni 9. – 13.12.2019

Predpokladaný nástup: 1.1.2020/dohodou

Kvalifikačné požiadavky: : VŠ I. stupeň a 2 ročná prax v administratíve, alebo úplné stredoškolské vzdelanie a 5 ročná prax v administratíve. Skúsenosti v oblasti administrácie projektu/ov financovaných z verejných zdrojov, skúsenosti s prípravou a organizačným zabezpečením podujatí (školení, seminárov, workshopov, konferencií, a pod.) – výhodou, skúsený užívateľ programov – Word a Excel

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • realizáciu administratívnej, organizačnej a logistickej stránky vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu

Ďalšie činnosti:

 • zabezpečuje organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • zabezpečuje odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • vyhodnocuje aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu
 • organizuje vzdelávacie aktivity v rámci projektu, koordinuje lektorov, účastníkov vzdelávania a miesta vzdelávaní
 • sumarizuje a vyhodnocuje potrieb, vzdelávacích skupín počas školení v rámci projektu
 • zabezpečuje administratívne výstupy zo vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • spolupracuje s finančným oddelením na sumarizácii projektovej dokumentácie v rámci vzdelávania v rámci projektu v súlade s Príručkou pre prijímateľa (pracovné výkazy, podklady k dohodám o vykonaní práce, dokumentácia k faktúram a pod.)
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a logistické uvažovanie, samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, operatívne riešenie vzniknutých situácií.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava

Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty. U tejto pozície sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu.

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia.

Mzda je približne 1 350 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://stary.zdraveregiony.eu/

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.