Odborný asistent pre experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Odborný asistent /Expert pre vzdelávanie/

Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý; AJ – pokročilý.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

  • Zodpovedá za administratívna, organizačná a logistická podpora pri realizácii vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu

Zabezpečuje:

  • Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
  • Organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
  • Vyhodnocuje aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu
  • Organizáciu jednotlivých vzdelávacích aktivít v rámci projektu, koordinuje lektorov a miesta vzdelávaní
  • Sumarizáciu a vyhodnocovanie potrieb vzdelávacích skupín počas školení v rámci projektu
  • Administratívne výstupy zo vzdelávacích aktivít v rámci projektu
  • Spolupracuje s finančným oddelením na sumarizácii projektovej dokumentácie v rámci vzdelávania v rámci projektu v súlade s Príručkou pre prijímateľa (pracovné výkazy, podklady k dohodám o vykonaní práce, dokumentácia k faktúram a pod.)
  • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.