Odborný asistent pre Experta pre terén

Názov pozície: Odborný asistent pre terén

 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

  • Komunikáciu s ústredím organizácie a s pracovníkmi v teréne
  • Plánovanie a realizácia parciálnych aktivít pri implementácii činností súvisiacich s riadením projektových aktivít v teréne v spolupráci a pod vedením Experta pre terén
  • Príprava odborných podkladov pre Experta pre terén
  • Tvorba a vedenie štatistických údajov pre Experta pre terén
  • Iniciovanie a aktívne vyhľadávanie nových oblastí pre rozširovanie dopadov činností

Zabezpečuje:

  • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Experta pre terén
  • Prípravu prezentácií projektu pre experta pre terén
  • Vedenie, archivácia odbornej dokumentácie a administratívnej agendy pre hlavného experta
  • Aktívna spolupráca na výskumných a evaluačných aktivitách zameraných na overenie dosahovania cieľov projektu
  • Komunikácia (osobná, telefonická, e-mailová) s úradmi, inštitúciami na základe pokynu hlavného experta a inými organizáciami

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce  – Východné Slovensko (okres Poprad)