Manažér pre monitorovanie

Názov pozície: Manažér pre monitorovanie

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II stupeň

Osobitné kvalifikačné predpoklady: 2 ročné preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými z verejných zdrojov, min. 2 ročná preukázateľná prax s implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EŠIF a zároveň min., 2 ročná preukázateľná prax v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny – špeciálne marginalizované rómske komunity; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;

 

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 

Zodpovedá za:

 • Monitorovanie realizácie všetkých projektových aktivít, vykonáva kontroly na mieste

 

Zabezpečuje:

 • Zbiera a sumarizuje výstupy a správy z terénu – povinnú mesačnú dokumentáciu (napr. Záznamy koordinátora o výkone práce AOZ a pod.)
 • Plnenie merateľných ukazovateľov projektu
 • Zber a kompletizáciu výstupov súvisiacich s merateľnými ukazovateľmi a napĺňaním cieľov národného projektu v spolupráci s jednotlivými oddeleniami národného projektu
 • Sumarizuje výstupy z práce v teréne (ako napr. mesačné záznamy intervencií ) v spolupráci s Expertom metodikom a Expertom pre terén
 • Pripravuje výstupy z realizácie projektových aktivít, sumarizuje a predkladá podklady pre Prijímateľa NP do monitorovacej správy
 • Vykonáva kontroly realizácie aktivít v teréne (z projektového hľadiska)
 • Vykonáva činnosti spojené s archiváciou dokumentácie týkajúcej sa monitoringu projektu
 • Priebežne sleduje napĺňanie časového harmonogramu, stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov národného projektu
 • Úzko spolupracuje s Expertom pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pri kontrole výstupov vzdelávacích aktivít potrebných pre účely monitorovacích správ
 • Kontrola výstupov z terénu podľa pravidiel čerpania štrukturálnych fondov
 • Zabezpečuje a monitoruje plnenie termínov administratívnych výstupov projektu a kontroluje ich plnenie
 • Monitorovanie dodržiavania súladu výstupov projektových aktivít s opisom NP
 • Prípravu podkladov pre potreby monitorovacích správ projektu
 • Kompletizáciu podpornej dokumentácie – zjednodušené pracovné výkazy, kontrolné záznamy, záznamy o výkone kontroly asistenta osvety zdravia, registračné formuláre klientov, záznamy a o intervenciách
 • Identifikuje riziká a navrhuje zmeny v projektových aktivitách a interných procesoch pri zabezpečovaní merateľných ukazovateľov projektu
 • Spolupracuje pri príprave manuálov pre asistentov osvety zdravia, koordinátorov, koordinátorov špecialistov
 • Spolupracuje pri príprave metodológie zberu údajov
 • Spolupracuje pri plánovaní výberu lokalít
 • Spolupracuje pri plánovaní a realizácia výberových konaní
 • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Experta metodika

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.