Manažér pre informovanie a publicitu

Náplň práce

Zodpovedá za:
– informovanie a publicitu Národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku a Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF
– mediálny obraz Národného projektu
– vypracovanie komunikačnej stratégie NP
– informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ za národný projekt
– tvorbu materiálov /napr. letáky, brožúrky/, tlačové správy, články a rozhovory týkajúce sa informovania, komunikácie a publicity;
– prípravu tlačových konferencií, odborných konferencií a seminárov;
– medializáciu projektu v lokálnych a mienkotvorných médiách
– fotodokumentáciu v rámci celého projektu
– prípravu a správu sekcie “Často kladené otázky”/FAQ v rámci projektu
– odpovede na otázky verejnosti ohľadne realizácie projektu

Ďalšie činnosti:
– pripravuje a asistuje zamestnancom pri mediálnych výstupoch
– komunikácia s médiami a príprava podkladových materiálov pre zverejňovanie v médiách
– spracovávanie príkladov dobrej praxe z projektových aktivít
– ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom na e-mailové adresy – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu a darina.hammelova@stary.zdraveregiony.eu

 

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Kontaktná osoba:

Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0948 434 236

e-mail: petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je 05.04.2018.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch 09.-11.04.2018 (pondelok – streda).

Predpokladaný nástup je 15.04.2018/dohoda.

Názov pozície: Manažér pre informovanie a publicitu

Kvalifikačné požiadavky: VŠ 2. stupeň, preukázateľná dvojročná prax v oblasti PR, marketingu alebo práce v médiách, preukázateľne ročná prax s prácou na projekte financovanom , resp. spolufinancovanom z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka – podmienka, počítačové zručnosti – Microsoft Excel – základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom; vodičský preukaz typu B;

Národný projekt Zdravé komunity 2 A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 2 A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.