Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

PozíciaKoordinátor/ka   asistentov osvety zdravia
Počet voľných miest: 1
Termín vyhlásenia výberového konania13.2.2020
Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ do… podľa potreby, do času kým neobsadíme danú pozíciu 

priebežná

 

Termín ukončenia prvého kola 26.2.2020
Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolood 27.2 do 28.2.2020
Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo: 1.3.2020
Cena práce/odmena za prácu mesačne1347,€
LokalitaBSK –

Rohožník, Malacky, Závod, Malé Leváre, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Plavecký štvrtok, Pezinok

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite poštou, elektronicky alebo prineste osobne:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

5) Referencie/odporúčania, potvrdenia – nie je podmienkou

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 9

821 08 Bratislava

alebo

v elektronickej forme mailom na adresu: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť :

,Výberové konanie – NP Zdravé  komunity 3A – AOZ“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte PhDr. Štefan Šarkőzy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na

adrese stefan.sarkozy@stary.zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0908166828.

Kvalifikačné požiadavky:

 • Úplné odborné vzdelanie, alebo všeobecné vzdelanie s maturitou – podmienka, Vysokoškolské vzdelanie – výhoda.
 • Prax s prácou so sociálne vylúčenými skupinami minimálne 3 roky.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,
 • Jazykové znalosti: znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský/nárečie) – výhoda.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná prítomnosť v komunite
 • Ďalšie požiadavky/výhoda:  motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti,
 • Microsoft Excel základy, Microsoft Word – základy, Microsoft PowerPoint – základy, práca s internetom,
 • vodičský preukaz typu B- výhoda.

Náplň práce

 1. Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie programov podpory zdravia v znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu;
 2. Spolupracuje s pracovníkmi RÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne v rámci projektu;
 3. Zodpovedá za koordináciu a  riadenie pridelených asistentov osvety zdravia (AOZ) v rámci projektu,
 4. Zodpovedá za spracovanie povinnej mesačnej dokumentácie (kontrolné zoznamy ku kontrole výkonu práce AOZ, záznamy koordinátora o výkone práce AOZ, cestovné príkazy AOZ a KAOZ, pracovné výkazy, plán pracovných ciest a ďalšie, podľa potreby a usmernenia nadriadeného v rámci projektu)
 5. Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie zdravotnej mediácie znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu;
 6. Zabezpečuje komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami, zástupcami ústavnej zdravotnej starostlivosti, odbornými lekármi, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi.
 7. Šíri elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť v komunite v rámci projektu;
 8. Zabezpečuje informovanosť komunity o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta v rámci projektu;
 9. Zabezpečuje pravidelné sledovanie komunity – zisťovaním informácií o situácii v komunite a zber dát v rámci projektu (prieskumy zdravotného uvedomenia);
 10. Priebežne zabezpečuje hodnotenie efektivity programu zdravia v rámci projektu;
 11. Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou.

Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.