História

Pre objektívne zhodnotenie situácie z hľadiska vývoja programu zdravotnej mediácie na Slovensku je potrebné krátko spomenúť históriu.

Historické základy Národných projektov Zdravé komunity 2A3A siahajú do mimovládneho sektora, kedy Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) zahájila realizáciu projektu v roku 2003 v 11 segregovaných osadách na východnom Slovensku a neskôr ho viac ako 10 rokov financovala z prostriedkov súkromných zdrojov (domáce a zahraničné nadácie a firmy).

Projekt s rovnomenným názvom – Zdravé komunity prešiel rôznymi etapami, v rokoch 2007 – 2009 bol realizovaný až v 68 lokalitách na východnom Slovensku a pracovalo na ňom 95 zamestnancov v teréne (90 asistentov a 5 koordinátorov), v roku 2010 musel svoje činnosti značne zúžiť vzhľadom na dopady finančnej krízy na všetky relevantné subjekty, ktoré podporujú obdobné aktivity na polovicu. Projekt bol v uvedenej dobe  najrozsiahlejším a najdlhšie realizovaným projektom na Slovensku zameraným na zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov segregovaných rómskych osád. V priebehu desiatich rokov sa optimalizovala a rozvíjala forma realizácie, organizačná štruktúra, hľadali sa vhodné nástroje, zdokonaľovali sa vzdelávacie programy (akreditované Ministerstvom školstva SR). Základným a nosným prvkom, ktorý sa v praxi osvedčil, je zamestnávanie ľudí zo segregovaných osád, prevažne so základným vzdelaním, ktorí sú na výkon svojej práce pripravovaní formou vzdelávacích programov, špecificky zohľadňujúcich podmienky výkonu práce a potreby terénu. Asistenti osvety zdravia – obyvatelia komunity, v ktorej pracujú – disponujú znalosťou miestneho prostredia. Zdravé komunity realizované ACEC a ich výsledky sa od roku 2005 opakovane dostali do pozornosti domácich aj medzinárodných organizácií (publikovanie Prípadovej štúdie o projekte ako príklad dobrej praxe v medzinárodnom zborníku Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO v roku 2010).

Počas obdobia 2006 – 2011 je potrebné spomenúť iniciatívu štátu prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), i niekoľkých iniciatív mimovládnych organizácií na lokálno-regionálnych úrovniach, avšak bez dlhotrvajúcejšieho dopadu.

V roku 2012 ACEC vzhľadom na komplikované udalosti s financovaním (problém súkromných donorov vzhľadom na celosvetovú hospodársku krízu), neúspešnými pokusmi zo strany štátu, zhoršujúcou sa zdravotnou situáciou u cieľovej skupiny, iniciovala stretnutia zástupcov všetkých relevantných subjektov z troch sektorov, ale aj individuálnych profesionálov a odborníkov, ktorí sa v minulosti aktívne venovali, podporovali alebo realizovali projekty v oblasti zdravia pre marginalizované komunity  s hlavnou témou: „Čo budeme robiť so zhoršujúcou sa zdravotnou  situáciou keď tu máme funkčný, výsledkami overený program, a mnohé iniciatívy nefungujú?“

Do uvedených stretnutí sa aktívne zapojili zástupcovia nasledovných organizácií a inštitúcií – Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Asociácie terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), Ministerstva zdravotníctva, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Union zdravotnej poisťovne a GlaxoSmithKline.

Stretnutia sa neskôr formálne inštitucionalizovali do Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), záujmového združenia právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f a nasled. Občianskeho zákonníka. Vďaka tomuto kroku sa spojili viaceré subjekty mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora, ktoré sa venujú problematike zdravia znevýhodnených skupín na Slovensku.

Vďaka iniciatíve viacerých subjektov z mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora združených v PPZZS a finančnej podpore z viacerých zdrojov (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu) sa podarilo 7. októbra 2013 zahájiť realizáciu projektu Zdravé komunity na celoslovenskej úrovni. Tým sa začalo na Slovensku prvý krát aplikovať celoslovenské riešenie zdravotnej osvety v prostredí segregovaných rómskych komunít.

Platforma realizovala v období od 7.10.2013 do 30.9.2014 celoslovenský projekt Zdravé komunity v celkom v 144 lokalitách, financovaný zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 1 486 713,31 €.

Dňa 1. 10. 2014 vzniklo partnerstvo so štátom vo forme založenia neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o., ktorej zakladatelia boli Ministerstvo zdravotníctva SR a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Organizácia vznikla so zámerom realizovať spoločne systematický národný projekt. Od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015 organizácia Zdravé komunity, n.o. implementovala národný projekt Zdravé komunity financovaný z prostriedkov EÚ (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia).

Nezisková organizácia Zdravé komunity vznikla ako model riešenia, ktorý efektívne a aktívne spája viacero organizácií pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je zlepšenie zdravia znevýhodnených skupín a je sociálnou inováciou v prístupe k tejto oblasti. Spojenie ústredného orgánu štátnej správy, ako kompetenčne zodpovedného subjektu a mimovládnej organizácie, ktorá disponuje v teréne dlhoročne overeným know-how bolo jedným z unikátnych a inovatívnych prvkov neziskovej organizácie Zdravé komunity. Úlohou organizácií v nej zastúpených bolo dohliadať na to, aby sa poslanie Zdravých komunít neodchýlilo od stanoveného cieľa.)

V rokoch 2014 – 2015 sumou 2 578 190,08 € z prostriedkov EÚ, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

V roku 2016 bol projekt plne financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré vyčlenila vláda Slovenskej republiky. Vďaka tomuto kroku sa podarilo zachovať potrebnú kontinuitu a zhodnotiť už investované finančné prostriedky (zo súkromných a verejných zdrojov) do rozvoja systematického programu.

V decembri 2016 bola založená príspevková organizácia MZ SR, do ktorej v januári 2017 prešlo 211 zamestnancov z neziskovej organizácie, čím sa uskutočnil kompletný prechod programu z mimovládneho/neziskového sektora pod štátny sektor a verejnú správu.

Od 1. januára 2017 sa tak program dostal  na novú úroveň a vytvoril sa  potenciál na jeho trvalú udržateľnosť. Do budovania projektu Zdravé komunity boli za viac ako 15 rokov jeho realizácie vložené značné finančné prostriedky a ľudské úsilie. Projekt teda predstavuje mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál.

Štátny sektor si osvojil nadobudnuté skúsenosti, know-how a systém práce mimovládnej organizácie, ktorá realizovala projekt zdravotnej osvety znevýhodnených komunít viac s podporou súkromného sektora. Projekt Zdravé komunity zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti s realizáciou aktivít v oblasti zdravia znevýhodnených skupín.

Organizácia Zdravé regióny, ktorá koncept zdravotnej osvety v MRK rozvinula do dnešnej podoby zdravotnej mediácie realizovanej na komunitnej úrovni v posledných dvoch rokoch rozšírila koncept  o aktivity zamerané na zníženie bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti v nemocniciach prostredníctvom pilotnej aktivity Asistent osvety zdravia v nemocniciach. Program je v súčasnosti nastavený smerom k zlepšeniu podmienok pre zdravie v MRK a to ovplyvňovaním sociálnych determinantov zdravia. V roku 2019 sa prvýkrát v histórii programu uskutočnilo stanovenie zdravotných potrieb ako aj vstupné meranie pre hodnotenie dopadov projektu.

Veríme, že potenciál projektu bude zúročený prostredníctvom komplexného a dlhodobého riešenia situácie znevýhodnených skupín v oblasti zdravia.

(Zdroj: VS ZK, n.o. 2015, vlastné materiály)