Dlhodobé ciele

Aktivity realizované prostredníctvom Národného projektu Zdravé komunity (ďalej len NP ZK) plánujeme po roku 2019 naviazať na ďalšie financovanie z prostriedkov EÚ. Trvalá udržateľnosť vybudovaných kvalifikovaných ľudských zdrojov ako aj zachovanie dobre fungujúcej spolupracujúcej siete v teréne a udržateľnosť výstupov a výsledkov NP ZK je významným cieľom aj po ukončení financovania z prostriedkov EÚ.

Projekt má mimoriadny potenciál a v podmienkach SR aj EÚ je výnimočný. V rámci obdobných projektov a iniciatív v zahraničí je Národný projekt Zdravé komunity už teraz lídrom v krajinách EÚ. Dlhodobým cieľom je stabilizovať toto slovenské líderstvo, byť príkladom a inšpiráciou pre obdobné projekty na Slovensku aj v zahraničí.

Počas doby realizácie NP ZK  je preto dôležité  komplexné hodnotenie našich činností v rámci NP ZK, ktoré zahŕňa aj systematické a praktické informácie o aktuálnych potrebách ohľadne sociálnych determinánt zdravia (SDZ) v cieľových MRK, ktoré plánujeme  využiť na zvýšenie vlastných pozitívnych dopadov na SDZ v cieľových MRK, a to prostredníctvom lepšieho prispôsobenia vlastných intervenčných aktivít aktuálnym potrebám ohľadne SDZ v MRK.

Vyhodnotenie dopadov NP ZK na sociálne determinanty zdravia (SDZ) v cieľových MRK sa bude realizovať  na základe vypracovanej metodiky.  Na základe výstupov z hodnotenia dopadov NP ZK na SDZ v cieľových MRK zistíme, ktoré intervenčné aktivity sú účinné a do akej miery.  Výsledky  využijeme aj ako rigorózny a exaktný dôkaz zmysluplnosti NP ZK v programovom období 2017-2022 vo vzťahu k cieľovým MRK, donorom NP ZK ako aj k širšej verejnosti.

Štandardizovaním pozície asistent osvety zdravia v MRK a jej zaradením  do katalógu pracovných činností bude vytvorený priestor pre ďalšie rozvíjanie aktivít organizácie aj po ukončení financovania z prostriedkov EÚ.

K ďalším dlhodobým cieľom organizácie patrí:

  • rozšírenie aktivít organizácie v oblasti podpory zdravia o ďalšie cieľové skupiny obyvateľov SR.
  • vytvorenie akreditovaného vzdelávania pre pozíciu asistent osvety zdravia a koordinátor asistentov osvety zdravia.
  • zapájanie sa do nových výziev z cieľom ďalšieho rozvoja a budovania ľudských zdrojov a rozšírenia aktivít organizácie.

Vzhľadom na prierezový prístup aktivít organizácie (cielene vytvárame pracovné miesta pre zástupcov cieľovej skupiny v najchudobnejších regiónoch, ich systematické vzdelávanie a následné široké spektrum aktivít v oblasti zdravia) existuje významný priestor pre rozvoj aktivít v spolupráci s relevantnými rezortmi, pre ktoré budú skúsenosti, výstupy z evaluácie a poznatky z realizácie aktivít organizácie užitočné a cenné (MŠVVaŠ, MPSVaR, MŽP).

Dlhodobým cieľom, ktorý presahuje ciele organizácie je pomôcť posilniť rómsku komunitu prostredníctvom posilnenia viery vo vlastné schopnosti – zvnútra a vďaka pozitívnym výsledkom pomôcť zlepšiť obraz Rómov u majoritnej spoločnosti.