Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Termín výberového konania:22.február – 11. marec 2018.
PozíciaAsistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc
Počet voľných miest na uvedenú pozíciu8
Predpokladaný dátum nástupu:9.apríl 2018

Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc v nasledovných zdravotníckych zariadeniach:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. – Revúca                         1 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia            2 

Nemocnica Michalovce, Svet zdravia                               1 

Nemocnica Dr. Alexandra Vojtecha Kežmarok                2 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice                      1 

Detská fakultná nemocnica Košice                                   1 

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta zdravotnej osvety:

Vzdelanie :

 • ukončené povinné stredné odborné vzdelanie (ukončené výučným listom)-podmienka
 • úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie a vyššie vzdelanie – výhoda

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • predchádzajúce pracovné skúsenosti-podmienka
 • skúsenosti s organizovaním aktivít s ľuďmi z málo podnetného prostredia – výhoda
 • terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody:

 • vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád)
 • záujem o prácu v zdravotníckom zariadení
 • výborné komunikačné schopnosti
 • dôveryhodnosť
 • zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť,
 • bezúhonnosť – podmienka

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 9. marec 2018 pre prihlásenie sa prostredníctvom pošty a 11.marec 2018 do 12:00 hod. elektronicky.

Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky. 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu: petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu. Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2A – AOZN“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Plánovaný termín osobných pohovorov v termíne: 14. – 16.marec 2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešných uchádzačov a navrhne im uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 8.00 do 16:00 na adrese petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0948 434 236