Odborný asistent pre Experta pre terén

Názov pozície: Odborný asistent pre terén   Kvalifikačné požiadavky:  VŠ I. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý; Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Komunikáciu s ústredím organizácie a s pracovníkmi v teréne Plánovanie a realizácia parciálnych aktivít pri implementácii činností súvisiacich s riadením projektových aktivít v teréne v spolupráci a pod vedením Experta pre terén Príprava odborných podkladov pre Experta pre terén Tvorba a vedenie štatistických údajov pre Experta pre terén Iniciovanie a aktívne vyhľadávanie nových oblastí pre rozširovanie...

Odborný asistent pre experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Odborný asistent /Expert pre vzdelávanie/ Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý; AJ – pokročilý. Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Zodpovedá za administratívna, organizačná a logistická podpora pri realizácii vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu Zabezpečuje: Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu Organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu Vyhodnocuje aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu Organizáciu jednotlivých...

Manažér implementácie asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc

Názov pozície: Manažér pre implementáciu AOZ v prostredí nemocníc (MIAOZN) Kvalifikačné požiadavky: VŠ I. stupeň – vyššie dosiahnuté vzdelanie výhodou. Osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 2 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, min. 2 ročná skúsenosť s riadením ľudských zdrojov, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý; Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Prípravu, riadenie a hodnotenie implementácie pozície AOZ v prostredí nemocníc Zabezpečuje: Riadi činnosti AOZ v nemocniciach Riadi odbornú pracovnú skupinu, ktorá zodpovedá za nastavenie pracovných činností AOZ v nemocniciach Pripravuje obsah špecializovaných vzdelávacích aktivít pre skupinu AOZ pre...

Manažér pre VO

Názov pozície: Manažér pre verejné obstarávanie Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý. Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Zodpovedá za obstarávanie tovarov a služieb v rámci projektu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a aktuálne platných metodických pokynov a príručiek pre VO Zodpovedá za zostavenie plánu...

Projektový manažér 2

Názov pozície: Projektový manažér Kvalifikačné požiadavky:  VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaním projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu z EŠIF, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet, – pokročilý. Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy o NFP zabezpečuje vyhotovenie interných predpisov (interná smernica pre vedenie účtovníctva, sledovanie čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov NFP...

Projektový manažér 1

Názov pozície: Projektový manažér Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaní projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu z EŠIF, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet, – pokročilý, AJ – aktívne. Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu projektu, dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu, zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje procesy na...

Výberové konanie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie pre nasledovných celkom 7 (slovom sedem) pracovných pozícií v ústredí: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Projektový manažér 1 Projektový manažér 2 Manažér pre VO Manažér implementácie asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc Odborný asistent pre experta pre vzdelávanie a výber ľudských zdrojov Odborný asistent pre Experta pre terén Národný projekt Zdravé komunity 2A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do...

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou, realizáciou, lektorskou činnosťou, min. 4 ročná preukázateľná prax s aktívnou lektorskou alebo pedagogickou činnosťou, min. 3 ročná prax v oblasti projektového manažmentu a metodiky v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 2 roky, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B; Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP...

Expert pre verejné obstarávanie

Pracovná ponuka: Expert pre verejné obstarávanie Miesto výkonu práce – Bratislava Organizácia Zdravé regióny štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, hľadá vhodného uchádzača na pozíciu Expert pre verejné obstarávanie. Hlavná oblasť pôsobenia organizácie: VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia Ponúkaný plat (brutto) na základe zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín nástupu najneskôr 18.9.2017, príp. dohodou Druh pracovného pomeru plný pracovný úväzok na dobu určitú (najdlhšie do 12/2019) Náplň...