Výzvy na predkladanie ponúk

  5.5.2017 – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk a žiadame potenciálnych uchádzačov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky Služby Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, povinnej zdravotnej služby a ochrany osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Kompletnú výzvu s detailnými informáciami v zmysle zákona o ZVO spolu sprílohou je možná nájsť na tomto odkaze – “Výva na...